Hyrje në Menaxhmentin e Investimeve

asd

Posted in Menaxhimi Investimeve | Leave a comment

Pyetje 2 ET

38. Shkaqet të cilat ndikojnë në paraqitjen e korrupsionit dhe të kufizimit të lirive ekonomike, veqanërisht në vendet me një demokraci të re janë:
1. Marrja e kredive nën çmimin e tregut
2. Kontigjentet për mallëra dhe shërbime të caktuara
3. Ndërmjetësimi i qeverisë
4. Kontrolli i çmimeve dhe rregullimi i jetës ekonomike
5. Formimi i fondeve të fshehta dhe të diskrecionuara, etj

39. Në vendet jodemokratike me një ekonomi të dirigjuar si shkaqe kryesore të paraqitjes së korrupsionit janë:
1. Kontrolli i çmimeve
2. Normativizimi i theksuar
3. Kufizimi i lirive individuale

40. Format e korrupsionit janë:
1. Korrupsioni Pasiv – verzioni i zakonshëm apo i thjeshtë.
2. Korrupsioni Aktiv – Verzioni i lehtë dhe i rëndë
3. Korrupsioni i Zi
4. Korrupsioni i centralizuar
5. Korrupsioni i decentralizuar

41. Monopolet mund të krijohen pëmes këtyre rrugëve korruptuese:
1. Formimi i monopoleve përmes korrupsionit primitiv
2. Formimi i monopoleve përmes korrupsionit shtetëror

42. Pastrimi i parave realizohet në bashkëpunim me: shtetin, mafinë dhe me njerëz afarist.

43. Sipas disa vlerësimeve, tre faktorë kan ndikuar në këtë bashkëpunim:
1. Liberalizimi i plotë i lëvizjes së kapitalit
2. Rritja dhe qmilitarizimi i transaksioneve financiare
3. Rritja e numrit të këtyre vendeve në të cilat këto transaksione mund të realizohen dhe në të cilat tolerohet kriminaliteti financiar

44. Modelet e privatizimit që ofrojnë motive më të fuqishme për korrupsion dhe plaqkitje janë:
1. Blerja me kredi
2. Shitja e manipuluar

45. Me nocionin kleptokraci kuptojmë ndërhyrjen gjithnjë e më të shpeshtë të qeverisë në aktivitetet ekonomike, duke përdorur gjithnjë e më tepër masa restriktive.

46. Lufta kundër korrupsionit në mënyrë sistematike përfshinë në vete:
1. Hartimin e strategjisë
2. Teknikat dhe modelet intelektuale

47. Në vendet në tranzicion si modele të zvogëlimit të korrupsionit konsiderohen:
1. Decentralizimi rajonal
2. Eliminimi i rregulloreve të tepërta
3. Institucioni i ‘autonomisë së revizorëve’ duhet të shëndrrohet në ‘qej roje’
4. Formimi i institucioneve të ‘prokurorit të posaqëm’ dhe inspektorit të ‘përgjithshëm’

48. Ekzistojnë tri vlera themelore të cilat luajnë rol vendimtar në përcaktimin e ndonjë sistemi ekonomik: Efikasiteti, Drejtësia, Demokracia.

49. Segmentet e liberalizimit ekonomik janë:
1. Liberalizimi i çmimeve
2. Lufta kundër çdo forme të monopolit
3. Liberalizimi i marrëdhënieve ekonomike me botën e jashtme
4. Vendosja e marrëdhënieve midis vendeve në tranzicion dhe institucioneve ndërkombëtare financiare

50. Në kufizimin e lirive ekonomike në vendet në tranzicion ndikojnë këta faktor:
1. Logjika e organizimit bazik qëndron në kundërthënie me logjikën ekonomike
2. Etatizmi i theksuar në bashkëveprim me egalitarizmin
3. Mungesa e kredibilitetit të ideve liberale gjatë realizimit të reformave ekonomike me këto vende

51. Masat që ndikojnë në eliminimin apo zvogëlimin e kufizimit të lirive ekonomike janë:
1. Forcimi i konkurencës dhe alokacioni i tregut
2. Zvogëlimi i shpenzimeve të transaksionit
3. Respektimi i rregullave joformale dhe formimi spontan i insitucioneve
4. Zgjerimi i bazës dhe zvogëlimi i normës të të hyrave të realizuara të shtetit
5. Derregullimi i ekonomisë

52. Parimet të cilat i ngërthen në vete sistemi politik i Turqisë bashkëkohore:
1. Pluralizmi
2. Republikanizmi
3. Nacionalizmi
4. Sekularizmi
5. Reformizmi
6. Sovraniteti shtetëror

53. Qeverisja me periudhën e tranzicionit ngërthen në vete:
1. Sinkronizimin e politikës ekonomike në periudhën e tranzicionit
2. Sinkronizimin e sistemit të ligjeve në periudhën e tranzicionit

54. Politikat aktive të tregut të fuqisë punëtore janë:
1. Punët aktive komiosionare
2. Punët e subvencionuara
3. Punët publike
4. Trajnimi dhe ritrajnimi

55. Në aspektin e trajnimit të zhvillimeve shoqërore, në teorinë dhe praktikën shkencore ekzistojnë dy qasje:
1. Qasja konstruktive – i ka rrënjët në racionalizimin iluminist
2. Qasja evolutive anglosaksone

56. Prona nuk është asgjë tjetër veqse një e drejtë e individit dhe grupeve të caktuara për aprovimin e vendimeve lidhur me mënyrën e shfytëzimit të objektit të caktuar.

57. Konceptin pronësor të pronës e karakterizojnë prona private dhe prona shtetërore.
Konceptin jopronësor të pronës e karakterizon
prona shoqërore.

58. Karakteristikat e theksuar të pronës private janë:
1. Prona private konsiderohet si burim i të gjitha formave të tjetërsimit njerëzor
2. Tjetërsimi i punës në aktin e prodhimit material si veprim i udhëhequr kundër tij nga vetë ai
3. Tjetërsimi nga vet njeriu dhe periudha jetësore në procesin e punës
4. Tjetërsimi i njeriut nga vetë njeriu

59. Parakushtet e domosdoshme për hyrjen në procesin e privatizimit të pronës janë:
1. Qëllimi i privatizimit
2. Edukimi, i cili duhet të shoqërohetme deideologjizmin
3. Ekzistimi i modeleve të ndryshme të ekonomisë së tregut
4. Arritja e konsesusit të plotë shoqëror për domosdoshmërinë e privatizimit
5. Ndërtimi i sistemit politik demokratik në bazë të parimeve botërore
6. Respektimi i parimeve të sovranitetit politik dhe ekonomik
7. Opinioni – Transparenca

60. Kushtet e privatizimit të pronës:
1. Hartimi dhe aprovimi e ligjit mbi privatizimin e pronës
2. Zgjidhja e statusit të disa vendeve në tranzicion në organizata ndërkombëtare
3. Përmirësimi i pozitës në ranglistën e rrezikshmërisë për investime të huaja
4. Përcaktimi i mënyrës së prejardhjes të pronës shtetërore/shoqërore
5. Ligji mbi privatizimit e pronës duhet të parashihet ndarja e privatizimit në privatizim të vogël dhe të madh
6. Në zbatimin e njëkohshëm të dy reformave: Kushtetuese dhe ekonomike
7. Në gërshetimin  e konceptit intenziv dhe gradual.

61. Faktorët limitues të privatizimit të pronës dhe depërtimit të kapitalit të jashtëm janë:
1. Simbioza e elitave politike me represion
2. Banazlizimi i projektit të privatizimit të pronës dhe banalizimit të shtetit
3. Dituria e kufizuar për procesin e privatizimit të pronës dhe banalizimit të shtetit
4. Problemi i punësimit
5. Privatizimi intern i pronës
6. Mbrojtja sociale

62. Me qëllim të depërtimit të kapitalit të huaj në ekonominë e Kosovës në tërësi, veqmas për bujqësi, toka mund të jepet me koncesion, me qera dhe hipotekë.

63. Korrupsioni paraqitet në këto katër raste kryesore:
1. Në rast se oferta e ndonjë malli është më e vogël se kërkesa, dhe kur shteti merr për sipër shpërndarjen e resurseve të kufizuara qytetarëve dhe ndërmarrjeve në bazë të kritereve të caktuara
2. Në rast se ekziston mungesa për kredi dhe kur normat e kamatësjanë të kufizuara nga qeveria në nivel më të ulët se ai që do të caktohej në treg në bazë të ofertës dhe kërkesës
3. Në rasin e eksistimit të regjimit të dhënies së lejeve për import dhe eksport për kontigjente të caktuara të mallërave dhe shërbimeve
4. Ekzistimi i kurseve të ndryshme për valutë të njejtë

64. Katër modelet për funksionimin e shtetit janë:
1. Modeli i parë – Fundamentalizmi i tregut
2. Modeli i dytë – Fragmentimi
3. Modeli i tretë – Pax Amerikana
4. Modeli i katërt – Koordinimi Global

65. Në aspektin teorik fleksibiliteti i tregut të fuqisë punëtore nënkupton shtytjen në funksionim më të mirë të tregut të fuqisë punëtore.
Në aspektin praktik fleksibiliteti i tregut të fuqisë punëtore simbolizon një emër të shifruar për mëditje më të ulët dhe zvogëlim i mbrojtjes së vendeve të punës.

66. Ndërvarësia midis demokracisë politike dhe liberalizimit ekonomik bazohet në kufizimin e njejtë të kompetencave dhe të dominimit të shtetit në politikë dhe ekonomi nëpërmjet futjes së lirive politike, lirisë së shprehjes, lirisë së bashkimit dhe të protestës.

67. Dallimi mes demokracisë politike dhe liberalizimit ekonomik është: demokracia politike sjell një dobi të përgjithshme, ndërsa liberalizimi ekonomik sjell përfitime të mëdha për grupet e vogla të shoqërisë.

Posted in Ekonomia e tranzicionit | 1 Comment

Pyetje 1 ET

1. Procesi i globalizimit mund të përkufizohet dhe analizohet ne: Nivel boteror, ne nivel te shtetit, ne nivel te degëve të veqanta ekonomike, në nivel të korporatave.

2. Tranzicionin e karakterizojne dy procese të rëndësishme: 1. Kalimi i ish vendeve socialiste në format e ndryshme të ekonomive dhe shoqërive të përzieradhe bashkangjitja e atyre proceseve të globalizimit botëror, 2. kalimi i vendeve në një ekonomi të zhvilluar të tregut në të ashtuquajturën shoqëri post-industrialiste.

3. Tranzicioni botëror mund të analizohet përmes këtyre dimenzioneve:
1. Dimensionit të ekonomive globale
2. Sistemeve të shteteve-kombeve
3 . Rregullimi ushtarak me përmasa botërore
4. Ndarje ndërkombëtare të punës
5. Rrezikut të ndotjes së ambientit

4. Me intenzifikim dhe zgjerimin e ndërmarrësive ekonomike kanë ndikuar këto shkaqe: Marrëveshja e Briton Woods-it, Kjo marrëveshje dha kontribut të qmuar në shvillimin e shkencës dhe teknologjisë, dhe mbarimi i luftës së ftohtë.

5. Partnerët kryesor përmes të cilëve realizohet procesi i globalizimit
1. Kompanitë dhe bankat multinacionale
2. Fondi Monetar Ndërkombëtar
3. Banka botërore
4. World Trade Center (Organizata botërore e tregtisë)

6. Tri format e korporatave multinacionale janë:
1. Etnocentrike
2. Policentrike
3. Gjeocentrike

7. Në vendet në tranzicion gjatë realizimit të procesit të globalizimit janë aplikuar dy koncepte: 1. Koncepti intenziv – Big Bang, 2. Koncepti gradual – Step By Step.

8. Ndërtimi i marrëdhënieve në kuadër të treshes (SHA-JAPONI-UE) shprehet përmes këtyre 3 koncepteve kryesore:
1. Lufta ekonomike midis tyre
2. Zhvillimi i harmonizuar i ekonomisë së tyre
3. Diferencimi ekonomik midis tyre

9. Entropia paraqet gjendjen në të cilën sistemi nuk ka energji, pra sistemi ka humbur energjinë në bazë të së cilës ka funksionuar.

10. Fondet investive të  ‘sistemit të rezervave për investime publike’ (PRIS) formohen nga 4 burime kryesore:
1. Fondet e paangazhuara
2. Fondet për pensionet e nëpunësve shtetëror dhe lokal,
3. Fondet për pensionet e sindikatave të organizuara në sektorin privat
4. Burimi kryesor i formimit të kapitalit publik përbën një pjesë të kapitalit privat, i cili mund të investohet në mënyrë jo racionale dhe të gabuar.

11. Fazat e procesit të tranzicionit janë:
1. Përkufizimi i formulës ekonomike
2. Eksploatimi i formulës ekonomike
3. Qeverisja me formulën ekonomike

12. Dy ligjet ekonomike në periudhën e tranzicionit formulohen nën ndikimin e dy faktorëve: 1. Ndikimin e kalueshmërisë, 2. Në ndikimin e domosdoshmërisë së zhvillimit të formave dhe marrëdhënieve të reja.

13. Me qëllim të kufizimit të konflikteve etnike, religjioze, racore dhe qytetëruese ndërmjet shteteve të europës juglindore në fund të v. 1998 lindi ideja për krijimin e “Paktit të Stabilitetit”.

14. Rreth Paktit të Stabilitetit ekzistojnë dy koncepte:
1.  Koncepti Pesimist – e cilësojnë të dështuar
2. Koncepti Optimist – e cilësojnë si të ardhmen e ballkanit

15. Tryezat e Paktit të Stabilitetit janë:
1. Tryeza e parë – Demokratizimi dhe e drejta e njeriut
2. Tryeza e dytë – Ristrukturimi Ekonomik
3. Tryeza e tretë – Probleme të sigurisë

16. Objektivat e Paktit të Stabilitetit janë:
1. Krijimi i një mjedisi tësigurtë
2. Nxitja e sistemeve të qëndrueshme demokratike
3. Përmirësimi i situatës ekonomike dhe shoqërore në rajon

17. Me nocionin modernizim nënkuptojmë atë proces i cili ngërthen në vete: industrializimin, urbanizimin, arsimimin, pasurinë, struktura të zhvilluara, mobilizim shoqëror dhe llojllojshmëri të profesioneve.

18. Karakteri i dyfisht i pronës shprehet përmes përkatësisë dhe përvetësimit të përhershëm dhe të njëkohshëm.

19. Elementet përmes të cilave shpjegohet esenca e lirive ekonomike janë:
1. Të drejtat mbi pronën,
2. Liria e kontraktimit,
3. Liria e tregtisë,
4. Norma e ulët e tatimeve.

20. Ekzistojnë dy qasje rreth titullarit të pronës:
1. Koncepti pronësor i pronës
2. Koncepti jopronësor i pronës

21. Në teorinë marksiste dallohen tri forma të pronës:
1. Prona e përbashkët,
2. Prona shtetërore/shoqërore,
3. Prona private

22. Kriteret e procesit të transformimit dhe privatizimit të pronës janë:
1. Efikasiteti ekonomik
2. Drejtësia
3. Shpejtësia
4. Madhësisë së zhpenzimeve dhe masës

23. Modeli i privatizimit intern zbatohet përmes metodës së shitjes së fletëaksioneve, dhënies pa kompensim të fletëaksioneve të emetuara si aksione interne.

24. Përparësitë e metodës interne të privatizimit:
1. Mundëson mobilizimin e kapitalit suplementar
2. Mundëson eliminimin e shpejt të një pjese të kapitalit shtetëror/shoqëror
3. U mundëson punëtorëve që të fitojnë një shkathtësi të re sa i përket motivit pronësor.

25. Modelet e privatizimit ekstern zbatohen me anën e shitjes së fletëaksioneve ose shpërndarjes së tyre pa kompensim popullsisë ose grupeve të ndryshme sociale të popullsisë.

26. Metodat të cilat zbatohen në kuadër të privatizimit ekstern:
1. Rexhistrimi publik i fletëaksioneve
2. Shitja private e fletëaksioneve
3. Shitja e mjeteve të ndërmarrjes shtetërore/shoqërore
4. Huazimi dhe kontratambi menaxherin
5. Shitja  eksterne e fletëaksioneve investitorëve të jashtëm
6. Privatizimi i pronës përmes investitorëve institucional
7. Privatizimi i pronës përmes korporatave holding
8. Privatizimi i pronës përmes shpërndarjes së fletëaksioneve pa kompenzim

27. Në kontrollin joefikas në ndërmarrje publike ndikojnë këta faktorë:
1. Zëvendësimi i qëllimit shoqëror me atë publik
2. Ndikimi gjithnjë më i madh i politikë në procesin e pregaditjes dhe aprovimit të vendimeve në ndërmarrje publike
3. Ngecja e efikasitetit intern të agjensive

28. Procesi i transformimit të pronës shoqërore publike në pronë private në vendet e botës së tretë është inicuar për shkak të situatës së vështirë ekonomike. Indikatorët e kësaj situate janë:
1. Ekzistimi i borxheve të mëdha
2. Ngecja e zhvillimit të kapitalit, sidomos të tregut të letrave me vlerë
3. Kapitali tejet modest, i cili ndodhet në pronë private

29. Modelet të cilat janë përdorur gjat procesit tëtransformimit dhe privatizimit të pronës në disa vende në tranzicion janë:
1. Shpërndarja dhe shitja e fletëaksioneve punonjësve dhe menaxherëvenë kuadër të fletëaksioneve/ndërmarrjeve interne
2. Shitja e ndërmarrjeve investitorëve të huaj
3. Privatizimi masiv, respektivisht ndonjë verzion i privatizimit me kupon
4. Blerja me kredi ose shitja e manipuluar (shitje me çmime simbolike njerëzve të afërt me partinë në pushtet

30. Procesi i privatizimit të shpejt përmbush këto kritere të privatizimit:
1. Kriterin e shpejtësisë
2. Kriterin e drejtësisë
3. Kriterin e qeverisjes

31. Detyra themelore e AKM-së është menaxhimi i procesit të privatizimit të ndërmarrjeve me kapital shoqëror dhe të ndërmarrjeve publike dhe likuidimi i ndërmarrjeve pa perspektivë.

32. Esenca e ‘Spin-Off’-it të zakonshëm mund të spjegohet nga fakti se në emër të një ndërmarrje me kapial shoqëror AKM themelon një ose disa firma subsidiare në të cilat do të barten dhe interesat në të gjitha ose në disa pjesë të mjeteve të ndërmarrjes në kapital shoqëror.

33. Esenga e ‘Spin-Off’-it special qëndron në faktin se ai përbën disa elemente të tjera cilësore në vetëvete në krahasim me Spin-Off-in e zakonshëm. Përveq qmimit më të lartë të ofertes merren parasysh edhe kritere të tjera të ofertimit, duke u bazuar në rregullat e tenderit. Në kuadrin e këtyre rregullave merren parasysh edhe disa kushte, siq janë norma minimale e punësimit, planet e biznesit, duke përfshirë edhe investimet e investitorëve potencial, vazhdimi i veprimtaris së njejtë etj.

34. Prona e mirëfillt private është garanci e cila shpie në drejtim të shoqërisë së hapur.

35. Reformat Strukturore sjellin  zvogëlimin e numrit të ekonomive të vogla fshatare jorentabile.

36. Modelet e privatizimit të pronës në Kosovë janë:
1. Spin Off i zakonshëm
2. Spin Off special
3. Modeli i likuidimit të ndërmarrjeve me kapital të zhveshur

37. Fushat në të cilat më së shpeshti paraqiten sinjalet e korrupsionit janë:
1. Rishpërndarja e mirëqenjes
2. Vjelja e taksave
3. Furnizimi shtetëror
4. Emërimet në qeveri
5. Pushteti lokal
6. Lidhjet familjare
7. Korrupsioni politik-infiltrimi i korporatave politike në donacione

Vazhdo te Pyetje 2.

 

Posted in Pyetje 1. | Leave a comment

1. Cilat janë objektivat financiare dhe objektivat sociale dhe jo financiare të një firme?
- Objektivat financiare janë:
1. Maksimizimi i vlerës së aksioneve (Vlerës së firmës)
2. Maksimizimi i profitit (Vlerës së aksioneve)
- Objektivat jofinanciare janë:
1. Maksimizimi i satisfaksionit
2. Etika e biznesit.

2. Spjego procedurat për llogaritjen e vlerës në kohë të parasë?
- Çdonjëri që ka të bëj me paratë duhet të ketë njohuri për vlerën në kohë të parasë. E ata janë: Bankierët, financierët, planerët, analistët e tregut të letrave me vlerë, dhe ai që do të konfrontohet me probleme financiare.
- Format e llogaritjes së vlerës në kohë të parasë janë:
1. Vlera e ardhëshme e një të përvitshme pagese e së cilës bëhet në fund të vitit.
2. Vlera e ardhëshme e një të përvitshme pagesa e së cilës bëhet në fillim të vitit.
3. Vlera e ardhëshme e një serie të përzier.
4. Vlera aktuale e një të përvitshme pagesa e së cilës bëhet në fund të vitit.
5. Vlera aktuale e një të përvitshme pagesa e së cilës bëhet në fillim të vitit
6. Vlera aktuale e një serie të përzier.

3. Shkruaj me dy fjali dallimin ndërmjet pasqyrës së të ardhurave dhe pasqyrës së rrjedhës së parasë.
- Rrjedha neto e parasë në biznis ndryshon nga profiti neto i shprehur në pasqyrën e të ardhurave, nga arsyja se disa nga të ardhurat dhe shpenzimet e rreshtuara në pasqyrën e të ardhurave gjat vitit nuk paguhen me para të gatshme.

4. Cilët janë faktorët të cilët ndikojnë në dividendë?
- Faktorët të cilët ndikojnë në divident janë:
1. Kostoja e emetimit,
2. Kostot e transaksionit,
3. Tatimet,
4. Efektet e klienteles
5. Kostoja e agjendes
6. Teorija e pritjes.

6. Kemi 3 lloje te firmave:

6.a. Firma Individuale nëse është pronë e një pronari të vetëm dhe drejtohet vetëm prej tij.

Përparësitë:
1. Lehtësia e fillimit dhe zhvillimit të biznesit
2. Pronari është pronar i vetëvetes
3. Pronari gëzon të drejtën në fitim
4. Tatimimi kryesisht i lehtë dhe pa tatime të veqanta

Të metat:
1. Përgjegjësi e pakufizuar
2. Kufizimi i resurseve financiare
3. Vështirësitë në menaxhment
4. Kufizimi i rritjes dhe jetëgjatësisë i lidhur me jetëzgjatjen e themeluesit.

6.b.Ortakitë konsistojnë në dy, apo më shumë pronar që bëjn biznes së bashku.

Përparësitë
1. Resurse më të mëdha financiare
2. Aftësi më të lartë menaxhuese dhe organizuese
3. Jetë më të gjatë
4. Tatime më të ulëta nga korporatat

Të metat:
1. Përgjegjësi e pakufizuar
2. Jetëzgjatje e kufizuar
3. Probleme rreth transferimit të pronësisë
4. Vështirësi për të ardhur deri te kapitali më i madh

Korporatat 6.c. është formë e shoqërive aksionace, ajo bazohet në kodin e inkorporimit, i cili përcakton qëllimet e biznesit, numërin e aksioneve që mund të emitohen, si dhe numrin e drejtorëve që do të jenë pjesë e bordit. Kapitali i një korporate formohet nëpërmjet shitjes së aksioneve. Aksioni është titull pronësie ndaj një pjese të shoqërisë.

Përparësitë:
1. Menaxhimi më efikas
2. Përgjegjësi e kufizuar
3. Madhësia e korporatave
4. Lehtësia për transferimin e pasurisë

Të metat:
1. Tatimi i dyfisht
2. Kostoja fillestare
3. Jofleksibiliteti
4. Konflikti i mundshëm

6.c.1. Zgjerimi i korporatave bëhet në dy mënyra:
1. Forma Merxher (Kur dy korporata bashkohen për të krijuar një korporatë të përbashkët)
2. Forma e Zotërimit (Paraqet blerjen e pasurisë dhe obligimeve të një korporate nga një tjetër).

7. Në kompanitë e mëdha, financat e firmësorganizohen në dy paralele:
1. Thesari,
2. Kontrolli.

7.1. Aktivitetet e thesarit të firmës janë:
1. Planifikimi financiar,
2. Arka
3. Marrja e vendimeve financiare
4. Kreditë
5. Portofolio i investimeve

Funksioni themelor i thesarmbajtësit është që të siguroj dhe menaxhoj kapitalin e firmës, ndërsa funksioni i kontrollorit është të siguroj se paratë janë përdorur në mënyrë efikase.

–>> Marrja e vendimeve financiare në firmë

8. Funksionet e financafe të firmës janë:
1. Vendimi mbi investimin
2. Vendimi mbi financimin
3. Vendimi mbi dividendin

9. Në formulimin e strategjisë ndikojnë shumë faktorë:
1. Faktorët e rrethinës
2. Grupet e interesit
3. Objektivat ekonomike
4. Përgjegjësitë sociale të organizatës

10. Fusha të vendimmarrjes financiare janë:
1. Analiza e investimeve
2. Menaxhimi i kapitalit punues
3. Burimet dhe kostoja e fondeve
4. Përcaktimi i strukturës së kapitalit
5. Politika e dividendit
6. Analiza e riskut dhe kthimit

11. Marrja e vendimeve financiare bëhet sipas këtyre hapave:
1. Formulimi i objektivave dhe politikave të firmës
2. Identifikimi i shtigjeve të mundëshme të aksionit
3. Sigurimi i të dhënave dhe informatave relevante për të vendosur
4. Analiz, vlerësimi i të dhënave dhe marrja e vendimit
5. Zbatimi i vendimit
6. Monitorimi i efekteve të vendimit

12. Objektivat financiare kan për qëllim të maksimizojnë rezultatet e tyre. Maksimizimi si qëllim i firmë ka të bëj me:
1. Maksimizimin e vlerës së aksioneve (Vlerës së firmës)
2. Maksimizimin e profitit (fitimit)

12.a. Faktorët që ndikojnë në çmimin e aksioneve, përkatësisht në vlerën e firmës janë:
1. Faktorët e rrethinës ekonomike
2. Faktorët të cilët janë nën kontrollin e menaxhmentit
3. Vlera, koha dhe risku nga rrjedha e pritshme e parasë
4. Pasuria e pronarëve (çmimi i tregut i aksioneve)
5. Kushtet në tregun financiar

12.b. Ekzistojnë tregues të ndryshëm të profitit, nga të cilët janë:
1. Profitin Operativ (profitin neto para interesave dhe tatimeve)
2. Profitin neto para tatimeve
3. Profitin neto pas tatimeve
4. Profitin neto për ndarje të zakonshme

13. Objektivat jofinanciare kan të bëjn me:
1. Maksimizimin e satisfaksionit
2. Etiken e biznesit

14. Disa faktorë që ndkojnë që qëllimet e menaxherëve të jenë të përbashkëta me ato të aksionarëve:
1. Planet kompensuese
2. Bordi i drejtorëve
3. Gllabërimet
4. Monitorimet nga specialistët
5. Problemet e agjencisë

15. Politikën financiare e mbështesin rregullat e caktuara të financimit. Ja disa rregulla themelore:
1. Rregullat e raportit të mjeteve vetjake në krahasim me borxhin
2. Rregullat e raportit ndërmjet llojeve të ndryshme të kapitalit
3. Rregulla e artë e financimit

–>> Kuptimi dhe rëndësia e vlerës në kohë të parasë

16. Vlera e parasë për shumë arsye varet nga koha në të cilën ndodh rrjedha e saj. Këto arsye janë:
1. Inflacioni
2. Risku
3. Preferencat e konsumit individual
4. Kostoja oportune

17. Çfarë kuptojmë me interes?
– Me interes kuptojmë kthimin që përfiton çdonjëri që ka heçur dorë nga konsumi ose mundësitë e tjera të investimit dhe ka huazuar paranë nëmarrëdhënie kreditore.

18. Interesi mund të jet i thjeshtë dhe i kombinuar.
Interesi i thjeshtë është interesi i akumuluar (mbi bazën e huamarrjes) ose i fituar (mbi bazën e huadhënies) i llogaritur vetëm mbi principalin.
- Interesi i akumuluar është ai i cili nuk paguhet vetëm mbi principalin, por edhe mbi çdo interes të fituar dhe të patërhequr nga periudha e mëparshme.

19. Variablat e vlerës në kohë të parasë qoftë të llogaritjes së interesit të akumuluar apo të ekuacioneve të diskontimit janë:
1. Vlera e ardhëshme (FV)
2. Vlera aktuale (PV)
3. Interesi (i)
4. Vitet (n)

20. Situata Financiare shpreh një gjendje të caktuar financiare të organizatës. Në situatën financiare ndikojnë faktorë të ndryshëm, të cilët njihen si faktorë të brendshëm dhe faktor të rrethinës.

21. Situata Financiare në një firmë njihet si:
1. Situatë konstituive financiare
2. Situatë financiare standarde apo normale
3. Situatë financiare e rënduar
4. Situatë e pavarur financiare
5. Situatë e varur financiare

22. Shfrytëzuesit e jashtëm dhe tëbrendshëm të të dhënave kontabël janë:
1. Të punësuarit e firmës
2. Huadhënësit
3. Furnitorët dhe kreditorët
4. Konsumatorët
5. Qeveria dhe agjensitë
6. Publiku
7. Aksionarët e kompanisë ose pronarët
8. Shërbimi tatimor
9. Menaxherët e kompanisë
10. Analistët financiarë dhe këshilltarët

23. Informatat financiare të sublimuara në analizën financiare përdorën si:
1. Mjet planifikimi
2. Mjet kontrolli
3. Mjet për të identifikuar dobësitë e organizatës

24. Karakteristikat themelore të pasqyrave financiare janë:
1. Relevanca
2. Besueshmëria
3. Krahasueshmëria
4. Kuptueshmëria

25. Hapat e analizës financiare janë:
1. Qëllimi
2. Identifikimi
3. Procesi
4. Llogaritja
5. Krahasimi
6. Interpretimi
7. ??

26. Qëllimi i pasqyrës financiare është që të siguroj informata për pozitën financiare, performansën dhe ndryshimet në pozitën financiare, si bazë shum e rëndësishme për marrjen e vendimeve menaxheriale.

27. Llojet e pasqyrave financiare:
1. Pasqyra e bilancit
2. Pasqyra e suksesit
3. Pasqyra e ndryshimeve në ekuitet
4. Pasqyra e rrjedhës së parasë
5. Politika kontabël me shënimet sqaruese

27.3. Pasqyra e ndryshimeve në ekuitet. Në këtë pasqyre paraqitet pasqyra që shpreh fitimin apo humbjen për periudhën konkrete, transaksionet kapitale, shpërndarjen e fitimit të pronarëve, lëvizjet në llogaritje rezerve dhe në llogaritë e tjera të ekuitetit.

28. Gjatë pregaditjes së pasqyrave financiare, menaxhmenti financiar duhet t’i ketë parasysh disa parime mjaft të rëndësishme:
1. Parimi i vazhdimësisë së afarizmit
2. Parimi i momentit të paraqitjes së transaksionit
3. Parimi i vazhdueshmërisë së prezantimit

29. Bilanci i gjendjes përbëhet nga mjetet dhe burimet e mjeteve

29.1. Kategoritë themelore të mjeteve:
1. Paluajtshmëria
2. Pasuritë e paprekshme
3. Mjetet rrjedhëse

29.2. Kategoritë themelore të burimeve të mjeteve:
1. Detyrimet rrjedhëse
2. Detyrimet afatgjata
3. Detyrimet e aksionarëve

Përkufizim:
Mjetet apo asetet janë të drejta për qasje në përfitimet e ardhshme ekonomike, si rezultat i transaksioneve dhe ngjarjeve në të kaluarën.
Detyrimet janë obligim i një entiteti që të transferoj përfitimet ekonomike si rezultat i transaksioneve apo ngjarjeve në të kaluarën.

30. Burimet e huajtura të organizatës ndahen në dy grupe:
1. Detyrimet rrjedhëse
2. Detyrimet afatgjate

31. Pasqyra e të ardhurave përmbledh arkëtimet dhe shpenzimet dhe tregon fitimin ose humbjen për periudhën kontabël.

32. Pasqyra e rrjedhes së parasë raporton rrjedhen e parasë nga:
1. Aktivitetet operative
2. Aktivitetet investive
3. Aktivitetet financiare

32.1 Përpos këtyre aktiviteteve, në pasqyrën e rrjedhes së parasë klasifikohen edhe:
1. Efekti i ndryshimit të normave të këmbimit valutor
2. Ngritja (ose ulja) në cash gjat një periudhe
3. Aktivitetet e investimit dhe financimit në para jo të gatshme

33. Pasqyra e rrjedhes së parasë tregon gjendjen dhe përdorimin e fondeve financiare sipas kuptimit të gjërë që ato kan në kontabilitet. Pasqyra e rrjedhes së parasë në përgjithësi përbëhet nga dy pjesë:
1. Parat e hyra
2. Parat e paguara

34. Situata financiare identifikohet përmes raporteve financiare, të cilat klasifikohen:
1. Raportet e likuiditetit
2. Raportet e menaxhimit të mjeteve apo të aktivitetit
3. Raportet e borxhit
4. Raportet e rentabilitetit
5. Raporti i vlerës së firmës

35. Ekuacioni “Du Pont” është një formulë e cila mundëson që norma e kthimit të aseteve të llogaritet si produkt i profitit marxhinal, herë qarkullimi i aseteve totale.

–>> Kontrolli i brendshëm dhe i jashtëm

36. Kontrolli është një proces i cili gjeneron informata lidhur me pasqyrat financiare apo të dhënat e tjera financiare në organizatë. Janë 3 lloje themelore të kontrollit:
1. Kontrolli i pasqyrave financiare
2. Kontrolli i pajtueshmërisë me rregullat
3. Kontrolli operativ

37. Kontrolli mund të jet i brendshëm dhe i jashtëm

38. Kontrolli i brendshëm vepron i pavarur brenda organizatës dhe ka për objekt të verifikoj apo realizohet detyra në pajtim me parashtrimet e saj, të zbuloj dobësitë dhe devijimet.

39. Për të qen efektiv kontrolli duhet t’u përmbahet disa parimeve siq janë:
1. Kontrolli duhet të ndërtohet në përshtatje me natyrën e punës dhe organizimit të një organizate
2. Bashkërenditja e kontrollit me planifikim
3. Kostoja e ulët e kontrollit
4. Objektiviteti
5. Saktësia
6. Koha
7. Fleksibiliteti
8. Kuptueshmëria

40. Etapat e procesit të kontrollit të brendshëm:
1. Përcaktimi i standardeve të kontrollit
2. Hulumtimi
3. Raportimi
4. Aksioni

41. Kontrolli i jashtëm është i qertifikuar nga autoritetet e kontabilitetit dhe përfaqëson vlerësimin e pavarur të sistemeve kontabiliste, financiare dhe operative të organizatës. Kontrolli i jashtëm kryhet nga ekspertë të licencuar apo nga firmat e huaja të licencuara dhe të autorizuara për kryerjen e këtyre punëve.

42. Etapat e procesit të kontrollit të jashtëm:
1. Planifikimi
2. Mbledhja dhe vlerësimi i fakteve
3. Komunikimi i rezultateve

–>> Planifikimi Financiar

43. Planifikimi financiar përfshin analizën e rrjedhave financiare të bizneseve, prognozimin e pasojave të vendimeve të ndryshme investive dhe financiare dhe vlerësimin e efekteve të alternativave të ndryshme zhvillimore.

44. Pasqyrat e projektuara financiare, ose pasqyrat Pro Forma përdorën për katër qëllime:
1. Të vërtetojnë se këto pasqyra janë në harmoni me qëllimet e përgjithshme të firmës dhe me pritjet e investitorëve
2. Për të vlerësuar efektet e ndryshimeve të propozuara operative
3. Për të parashikuar nevojat e ardhëshme financiare të firmës
4. Për të vlerësuar rrjedhen e ardhëshme të parasë

45. Objektivat e planit strategjik:
1. Misioni
2. Synimi
3. Horizonti
4. Objektivi i firmës

–. Objektivat e firmës mund të jenë afatshkurtra ose afatgjata, mirëpo mund të jenë primare dhe  sekondare.

46. Ecuria e planifikimit financiar shkallëzohet në gjashtë hapa:
1. Projektimi i pasqyrës financiare
2. Përcaktimi i fondeve të nevojshme për mbështetjen e planit
3. Parashikimi i fondeve të mundëshme për periudhën mbi pesë vitet e ardhëshme
4. Ndërtimi dhe sigurimi i sistemit të kontrollit të menaxhimit dhe alokimit të përdorimit të fondeve brenda firmës
5. Zhvillimi i procedurave për përshtatjen  dhe modifikimin e planit bazik
6. Ndërtimin e performansave të sistemit financiar

47. Plani i rrjedhes së parasë është llogari e cila shpreh nevojën për para dhe tregon se si paraja hyn dhe del nga firma në një periudhë të caktuar kohore.
Ky plan duhet të tregojë:
1. Sa para i nevojiten firmës tuaj
2. Kur i nevojiten paratë
3. A do të zgjidhet nevoja e parave me aksione, huazime, mbajtjen e fitimit nga aktiviteti ose me shitjen e pasurive të patundshme
4. Nga do të vijnë paratë në firmë

48. Burimi themelor i parasë në firmë vjen nga shitja. Parashikimi i shitjes bëhet në bazë të dy metodave:
1. Në bazë të vlerësimeve të brendshme (metoda e përqindjes)
2. Në bazë të vlerësimeve të jashtme (analiza e regresionit)

–>> Investimet

49. Investimi nënkupton angazhimin e një shume të dhënë të parave në kohën e tanishme në pritje të kthimit të një shume më të madhe në të ardhmen.

50. Gjat vendosjes lidhur me investimin firma ka parasysh:
1. Performansat e teknologjisë
2. Reagimin e konsumatorëve
3. Situatën ekonomike
4. Zhvillimin teknologjik

51. Burimet lidhur me tregun, degën dhe firmat mund të jenë:
1. Burimet e drejtpërdrejta
2. Burimet shpjeguese

52. Gjat marrjes së vendimit për investim bëhet:
1. Definimi i problemit
2. Natyra e investimit
3. Kostoja dhe përfitimi i ardhshëm
4. Rritja e rrjedhes së parasë

53. Llojet e buxheteve
1. Buxheti financiar
2. Buxheti operues
3. Buxheti jofinanciar

54. Buxheti i kapitalit është një proces i vlerësimit të projekteve të cilat kërkojnë investime substanciale të kapitalit rrjedhës në këmbim me arkëtimet të cilat priten pas disa viteve.

55. Buxhetimi i mirë i kapitalit kërkon ndërmarrjen e një numri të hapave gjat procesit të marrjes së vendimeve:
1. Gjurmimi dhe hulumtimi i mundësive të investimeve
2. Grumbullimi i të dhënave
3. Vlerësimi dhe marrja e vendimit
4. Rivlerësimi dhe përshtatja

56. Kriteret më të ndeshura në teorinë dhe praktikën e menaxhmentit financiar për kategorizimin e propozimeve investuese janë:
1. Norma mesatare e kthimit
2. Afati i shlyerjes
3. Vlera aktuale neto
4. Norma e brendshme e kthimit

–>> Risku dhe menaxhimi i tij

57. Risku përkufizohet si shansi për të humbur. Risku është mundësia që rrjedha aktuale e parasë (kthimi) do të ndryshoj nga rrjedha e planifikuar.

58. Risku konsiderohet në dy aspekte:
1. Risku i një mjeti (i llogaritur në bazën individuale)
2. Risku i portfolios (ku rrjedha e parasë përfaqëson kombinim të një numri më tëadh të mjeteve

59. Matja e riskut bëhet në bazë të të:
1. Distribuimit të probabilitetit
2. Kthimit të pritur
3. Deviacionit standard
4. Koeficientit të variacionit

60. Risku mund të klasifikohet si:
1. Risku i biznesit dhe risk financiar
2. Risk sistematik dhe risk josistematik
3. Risk i një mjeti dhe risk i portfolios

61. Diversifikimi është proces i zvogëlimit të riskut përmes formimit të portfolios së fondeve me kthim të koreluar në formë imperfekte.
Kjo portfolio aktivesh përbëhet nga:
1. Aktive të koreluara pozitivisht
2. Aktive të koreluara negativisht
3. Aktive të pakoreluara

62. Koeficienti beta mat normën e kthimit të portfolios të letrave me vlerë në lidhje me normën e fitimit të tregut. Beta është matëse e riskut sistematik (të padiversifikueshëm) të portfolios.

Shpjegim:

Posted in Pyetje 1. | Leave a comment

Titulli i kapitullit pare

Ky postim eshte ne kapitullin e pare, kategoria menaxhmenti financiar.

Posted in Menaxhmenti Financiar | Leave a comment